Hvorfor er Matbransjens Faglige Utvalg opprettet?

     
     
En samlet bransje bestående av produsenter og tilbydere av mat står bak Matbransjens Faglige Utvalg.

Utgangspunktet for MFU er at bransjeaktørene NHO, Virke og ANFO er enige om følgende:

- Kostholdsdebatten er svært viktig

- Fedme og overvekt er store samfunnsproblemer

- Det er ingen som ønsker markedsføring av definerte mat og drikkeprodukter rettet mot barn.

En samlet bransje bestående av produsenter og tilbydere av mat står bak Matvarebransjens Faglige Utvalg.

Denne ordningen var  veiledende fra 1.8.2013 og trådte i kraft 1.1.2014. Den avløste frivillige retningslinjer fra 2007. Retningslinjer og veiledning ble revidert 1.9.2016.

Det er etablert retningslinjer og en utdypende veiledning som sammen med en produktliste angir det omfanget som ordningen med MFU har.

Formålet med retningslinjene er å supplere og utdype eksisterende lovverk og bidra til en god og ansvarlig markedsføringspraksis. Retningslinjene skal bevisstgjøre de næringsdrivende på utfordringene i markedsføring av mat og drikke overfor barn og unge, og bidra til at disse gruppene skjermes mot uheldig markedspåvirkning.

 

Virke_Anfo_NHO

Eierskap og styre

MFU eies av ANFO, NHO og VIRKE.  Disse har ansvaret for at ordningen fungerer etter intensjonen.

Styret

 • Styret består av 6 medlemmer, to fra hver eier.
 • Styret har ansvar for oppnevning av representantene til Matbransjens Faglige Utvalg.
 • Styret har ansvar for budsjett og økonomi.
 • Styret har ansvar for revidering av retningslinjer.
 • Styret har ansvar for revidering av produktlisten.

Styret i MFU 2017:

Valgt av ANFO:
Erik Lødding, McDonalds
Helen Engebrigtsen, Orkla (styrets leder)

Valgt av NHO: 
Unn Grønvold Nikolaisen, Tine
Celin Huseby, Mondelez

Valgt av Virke:
Ingrid Amundsen, Statoil Fuel & Retail
Bård Gultvedt, Norgesgruppen                

Faglig utvalg

Utvalgets oppgaver er å:

 • Behandle klager og brudd på retningslinjene
 • Gjennomføre vedtaksformulering
 • Fatte vedtak
 • Behandle tolkningsspørsmål
 • Anbefale sekretariatet å revidere veiledningen hvis de finner det nødvendig
 • Anbefale styret i MFU å revidere retningslinjer hvis de finner det nødvendig
 • Anbefale styret i MFU å revidere produktlisten hvis de finner det nødvendig
 • Består av 7 medlemmer med varamedlemmer. Utvalget er vedtaksdyktig med 5 medlemmer/varamedlemmer tilstedeværende. Vedtak fattes med alminnelig flertall

MFU og konfidensialitet:

Klagebehandlingen i MFU skal ikke være konfidensiell. Det betyr at medlemmene kan drøfte de problemstillinger en klage reiser, med andre relevante personer før behandlingen i Utvalget dersom det er formålstjenlig. Slike forhåndsdrøftelser skal i tilfelle skje på en måte som ikke går ut over den tillit som Utvalget må ha, og skal ikke skje offentlig. Hvert medlem er personlig oppnevnt, og tar selvstendig standpunkt etter en åpen diskusjon i Utvalget. Det er anledning til å referere fra diskusjonene i møtet på en generell måte. Hvert enkelt medlems synspunkter i diskusjonene skal imidlertid ikke refereres ut over det som fremgår av Utvalgets avgjørelse.

Det vil fremdeles være behov for konfidensialitet knyttet til Utvalgets behandling av henvendelser der Utvalget er bedt om å gi en foreløpig vurdering av markedsføringstiltak før det settes i verk. I denne type saker fattes det ikke vedtak som offentliggjøres, men Utvalget gir sin foreløpige vurdering basert på de opplysninger som gis. Det er ønskelig at Utvalget på denne måten kan bidra til å på forhånd forhindre markedsføring i strid med retningslinjene. Det må derfor utvises særlig aktsomhet ved eventuell drøftelse utenfor Utvalget, og slik at det ikke kan oppstå risiko for at den som ber om forhåndsuttalelse vil kunne identifiseres.

I 2017 er MFU bestående av:

 • Fagutvalgets leder Inger Berg Ørstavik, førsteamanuensis Institutt for privatrett, UiO
   
 • Representant Hege Stokmo, advokat i Virke 
  Vararepresentant Sigrid Toft Fløystad, advokat i Tine
 • Representant Geir Jostein Dyngeseth, Kunde og medlemsdirektør i COOP Norge Handel AS
  Vararepresentant Petter Knutsen, Innkjøps og logistikkdirektør, Retain Convenience
 • Representant Eirik Bryn, Operational Marketing Director Coca-Cola
  Vararepresentant Line Hildonen Ramstad, Markedsdirektør Ringnes AS
 • Representant Anders Høgberg, Nutrition Manager Orkla                                   
  Vararepresetant: Aina Maria Lien, Fagsjef sunnhet og ernæring. Norgesgruppen ASA
 • Representant: Ramona Melanie Eichenberger seniorrådgiver avd. Befolkningsrettet folkehelsearbeid. Helsedirektoratet
  Vararepresentant Monica Edbo , seniorrådgiver avd miljø og helse, Helsedirektoratet
 • Representant: Thea Kaupang Aspaas v markedskoordinator Norges Håndballforbund. Vararepresentant: Gorm Hoel, fagsjef samfunnspolitisk avdeling v Legeforeningen